பரமபதம்

Books by

ராமன், நரேந்திரன் ஆகிய இருவரும் நடுத்தரவர்கத்தில் பிறந்த சகோதரர்கள். தவறுகளோடு ஆரம்பிக்கும் இவர்களது வாழ்க்கை, சூழ்நிலைகளால் உந்தப்பட்டு இரு வேறுதிசைகளில் பயணிக்கிறது. ராமன், தன் தவறுகளைத் திருத்திக்கொண்டே முன்னேறிச் செல்கிறார். இது Forward Chronology முறையை உபயோகித்துச் சொல்லப்படுகிறது. நரேந்திரன், தன்மனம் போனபோக்கில் வாழ்க்கையை இட்டுச்சென்று, வீழ்ச்சியைச் சந்திக்கிறார். இது Reverse Chronology முறையை உபயோகித்துச் சொல்லப்படுகிறது. ராமனின் முடிவும், நரேந்திரனின் தொடக்கமும், இன்றைய சமுதாயத்தின் இரு முக்கியப் பிரச்சனைகளைத் தீவிரமாக விமர்சிக்கின்றன. கல்வி, சுயமுயற்சி, வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், குடும்பஅமைப்பு, இயற்கைப்பேணல், நுகர்வுக்கலாச்சாரம், ஊடங்கங்களின்மாயவேலை, லாபியிங், பேச்சுசுதந்திரம், அதிகார அடக்குமுறை முதலான மிக நீளமான தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய மிகவும் சுவாரஸ்யமான கதைக்களம்.

Read More... Buy Now Read Sample

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/