ഔട്ട്-പബ്ലിഷ് എന്നാൽ എന്ത്?

സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം പരമ്പരാഗത പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും - നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർക്ക് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലെയും ശ്രേഷ്ട്ടമായതു നൽകുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രസിദ്ധീകരണ പദ്ധതിയാണ് ഔട്ട് പബ്ലിഷ് പ്രോഗ്രാം. ഈ പദ്ധതി രണ്ട് ശുശ്കാതമായ ശക്തികളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു മികച്ച ഫലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു - എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ ജോലി നേടാനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാർക്ക് കാണാനും ഒരു വേദി നൽകുന്ന നൂതന, ബഹുപാളികളുള്ള സമീപനം. പരമ്പരാഗത പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും (ഉദാഹരണം, എഡിറ്റോറിയൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, ഡിസൈൻ, വിതരണം) നൽകുന്നതിനു പുറമേ, ഔട്ട് പബ്ലിഷ് രചയിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കൃതിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്താനും പുസ്തക വിൽപ്പനയിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനും ലാഭത്തിന്റെ 100% നിലനിർത്താനും അനുവദിക്കുന്നു.

 • ഔട്പുബ്ലിഷ്‌ തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, താങ്കൾ:
 • അടുത്ത 'ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് താങ്കളുടെ പൈതൃകം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ
 • ഒരു ചിന്താ നേതാവായി താങ്കളുടെ വാണിജ്യമുദ്ര സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയ വിദഗ്ധനാണെങ്കിൽ
 • താങ്കളുടെ കഥയിലൂടെ വ്യാപാറവും വാണിജ്യമുദ്രയും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭരംഭകനാണെങ്കിൽ
 • താങ്കൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിലൂടെ ലോകത്ത് ഒരു സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവമുള്ള എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ

ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രചയിതാക്കളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമൂഹത്തിൽ ചേരുക

ഞങ്ങളുടെ 40,000+ എഴുത്തുകാർ 50+ കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 'സൈൻ-അപ്പ്' ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 'സൈൻ-അപ്പ്' ചെയ്യുക

എന്താണ് ഔട്ട്-പബ്ലിഷ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം?

വിപണി ഗവേഷണം

താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന് ഒരു മികച്ച രചനയും ഒരു രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധർ വിപണിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തു

പ്രസിദ്ധീകരണ പദ്ധതി

ഒരു രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രസിദ്ധീകരണ പദ്ധതി നേടുക

വിപുലീകരിച്ച വിതരണം

150 രാജ്യങ്ങളിലായി 30,000 -ലധികം സ്റ്റോറുകളിൽ താങ്കളുടെ പുസ്തകം നേടുകയും വൻ ദൃശ്യപരത നേടുകയും ചെയ്യുക

എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

ഏറെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും താങ്കളുടെ പുസ്തകം അച്ചടി, ഇബുക്ക് എന്നീ ഫോർമാറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

പ്രീമിയം പുറംചട്ടയും, ആന്തരിക രൂപകൽപ്പനയും

താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിനായുള്ള കമ്പോളത്തെയും പ്രേക്ഷകരെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിനായുള്ള പുറംചട്ടയിലും അകത്തും ഞങ്ങളുടെ പുസ്തക വിദഗ്ധർ പ്രവർത്തിക്കും

ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തക വിപണനം

താങ്കളുടെ പുസ്തക വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമായ എല്ലാ ചാനലുകളിലും പുസ്തക വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ശ്യമിടുന്ന പ്രേക്ഷകരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗാർഹിക വിപണന വിദഗ്ധരെ ഉപയോഗിക്കുക.

തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരണം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക

താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ തരം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക


സ്വർണം

Our book experts will analyse your competition and help you plan, design and publish a beautiful book in print and eBook formats, which you can sell worldwide.

+GST Rs.39,990$649
പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:
 • Get expert to design your book's cover and interior
 • Work with our top book marketing experts to get a personalized Book Market Research
 • Sell across 30,000 online stores and libraries worldwide
 • Get Author's Edition 10 b/w copies or 5 color copies
 • Get your book listed on Amazon Prime for 1 month
 • Get Amazon Kindle Promotions for 1 month
കൂടുതൽ കാണിക്കുക
കൂടുതൽ കാണിക്കുക

വജ്രം

Publish a beautiful book worldwide. Take advantage of enriched multimedia to tell your brand's story and entice more readers, enhance the user experience, increase your conversion rate and boost sales.

+GST Rs.54,990$899
സർവ സേവനങ്ങളും ഗോൾഡ് പ്ലസ്സിലൂടെ:
 • Amazon A+ Listing
 • Run targeted ads on Amazon to drive traffic to your book’s page on the Notion Press store or on Amazon
 • Get your book listed on Amazon Prime for 3 months
കൂടുതൽ കാണിക്കുക
കൂടുതൽ കാണിക്കുക

ഇന്ദ്രനീലം

Publish and promote a well-edited book. Make your book visible to the right target audience across different social media platforms and sell more copies. Our experts will set everything up.

+GST Rs.89,990$1449
സർവ സേവനങ്ങളും ഡയമണ്ട് പ്ലസ്സിലൂടെ:
 • Get free copyediting (up to 50,000 words)
 • Run targeted ads on Amazon, Facebook and Instagram to drive traffic to your book’s page on the Notion Press store or on Amazon
 • Get your book listed on Amazon Prime for 6 months
 • Get Amazon Kindle Promotions for 3 month
കൂടുതൽ കാണിക്കുക
കൂടുതൽ കാണിക്കുക

Ruby

Premium publishing to help you publish an impactful book and kickstart your author brand. Get deeper editorial insights, get your book reviewed by top reviewers and enable readers to easily discover your book.

+GST Rs.1,39,990$2299
All services in Sapphire plus:
 • Bookstore Display in 10 Premium Stores
 • 10 Verified Amazon Book reviews
 • Get Author's Edition 15 b/w copies or 7 color copies
 • Get your book listed on Amazon Prime for 6 months
കൂടുതൽ കാണിക്കുക
കൂടുതൽ കാണിക്കുക
ബാഹ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം (ഔട്ട് പബ്ലിഷ്)
സ്വർണം
Rs.39,990
$649
കുറച്ച് കാണിക്കുക
വജ്രം
Rs.54,990
$899
കുറച്ച് കാണിക്കുക
ഇന്ദ്രനീലം
Rs.89,990
$1449
കുറച്ച് കാണിക്കുക
Ruby
Rs.1,39,990
$2299
കുറച്ച് കാണിക്കുക
പുസ്തക സവിശേഷതകൾ
ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ്
Hardcover and Paperback
Hardcover and Paperback
Hardcover and Paperback
Hardcover and Paperback
ആന്തരികം
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (ശ്യാംഅശ്വേതം) അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ നിറം
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (ശ്യാംഅശ്വേതം) അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ നിറം
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (ശ്യാംഅശ്വേതം) അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ നിറം
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (ശ്യാംഅശ്വേതം) അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ നിറം
പുറംചട്ട
പൂർണവർണം
പൂർണവർണം
പൂർണവർണം
പൂർണവർണം
ഐ.എസ്.ബി.എന്നും പ്രകർപ്പവകാശവും
ഐ.എസ്.ബി.എൻ., വിഹിതം
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
വിൽപ്പന റിപ്പോർട്ടും ലാഭവും
രചയിതാവിന്റെ ലാഭ വിഹിതം
100%
100%
100%
100%
ലാഭം അടയ്ക്കൽ
പ്രതിമാസം
പ്രതിമാസം
പ്രതിമാസം
പ്രതിമാസം
പ്രസിദ്ധീകരണാന്തര പിന്തുണ
Email/WhatsApp
Email/WhatsApp
Email/WhatsApp
Email/WhatsApp
എഴുത്തും എഡിറ്റിംഗും
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
പ്രസിദ്ധീകരണ മാനേജർ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
ആമസോൺ ബേസ്ഡ് സെല്ലേഴ്സ്
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
പ്രീമിയം
ഒരു സൗജന്യ ചുറ്റ്
ഒരു സൗജന്യ ചുറ്റ്
ഒരു സൗജന്യ ചുറ്റ്
ഒരു സൗജന്യ ചുറ്റ്
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
അച്ചടി
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
പരിധിയില്ലാത്ത
പരിധിയില്ലാത്ത
പരിധിയില്ലാത്ത
പരിധിയില്ലാത്ത
രചിതാവിനുള്ള പ്രതികൾ
പത്തു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രതികൾ, അഞ്ചു വർണ പ്രതികൾ
പത്തു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രതികൾ, അഞ്ചു വർണ പ്രതികൾ
പത്തു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രതികൾ, അഞ്ചു വർണ പ്രതികൾ
15 B/W copies or 7 Color copies
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക
ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടി
ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക
അച്ചടി വിതരണം
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ്
ഡിജിറ്റൽ പുസ്തക സേവനങ്ങൾ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
ഡിജിറ്റൽ വായന
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
Audio Book
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
ആഡ്-ഓൺ
Marketing Tools
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
സൗജന്യ ഷിപ്പിംഗ് മാനേജർ
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
വിപണന പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക
ഇല്ല
അതെ
അതെ
അതെ
പ്രതിമാസം
മൂന്നുമാസം
ആറുമാസം
1 Year
അതെ
അതെ
അതെ
അതെ
ഇല്ല
ഇല്ല
അതെ
അതെ
ഇല്ല
ഇല്ല
അതെ
അതെ
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Bookstore Distribution
Add-on
Add-on
Add-on
10 Premium Bookstores
Add-on
Add-on
Add-on
upto 10 reviews
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on
Print and Post Pub
Galley Print
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
Post publishing Revision
Add-on
Add-on
Add-on
Add-on

താങ്കളുടെ വരുമാനം കണക്കാക്കുക

പുസ്തക വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് 100% ലാഭം നേടുക

പുസ്തക വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക

:
Number of pages is required.
Number of pages has to be numeric.
Pages should be between 4 to 700.
:
:
:
:
:
:

താങ്കളുടെ സ്വന്തം പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിലയാണിത്. ഓരോ ഓർഡറിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പകർപ്പുകൾ 20 പുസ്തകമാണ്..

രചയിതാവിന്റെ വരുമാന കണക്കുകൂട്ടൽ

MRP needs to be set.
The Set MRP needs to be greater than the Minimum MRP.
The Set MRP needs to be lower than or equal to Rs.
MRP has to be numeric.
The Set USD needs to be greater than the Minimum Price.

ചുരുങ്ങിയ വിൽപ്പന വിലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു വിൽപ്പന വില നിശ്ചയിച്ച് തങ്ങൾ എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ 'കണക്കുകൂട്ടുക' എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക..

ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി
:
:
For International
:
:
ഓരോ പരാതിയിലും രചയിതാവിന്റെ വരുമാനം
:
:
:
:

ഔട്ട്-പബ്ലിഷ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് 'ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകൾ' നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഞങ്ങളുടെ മുൻനിര ആമസോൺ 'ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകളിൽ' ചിലത്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

നോഷൻ പ്രസ്സ്: പേര് തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും ഒരു വായണിജ്യ മുദ്രയാകുന്നു. എന്റെ പ്രഥമ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏറെ സൗകര്യപ്രദവും സുഗമവുമായിരുന്നു. ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇത്ര എളുപ്പമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല! ഭാവിയിലും ഇതേ സംഘത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു!

ഖുഷി മൊഹുന്ത വൈസ്ഡ് (അരക്കെട്ട്) നമ്പർ 42 ന്റെ രചയിതാവ്

നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു. ഏറ്റ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

സുബ്രത് സൗരബ് 'കുച്ച് വോ പൽ' എന്ന കൃതിയുടെ രചിയിതാവ്

“പുഞ്ചിരിയോടെ താങ്കളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മനോഭാവത്തിന് നന്ദി. താങ്കളുടെ സമയോചിതമായ ഇമെയിലുകളും വിവരദായകവും സംഘടിതവുമായ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ പുസ്തകം പരിണമിച്ച രീതി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നപക്ഷം താങ്കളുടെ സേവനങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്.”

ചിത്ര ഗോവിന്ദ്‌രാജ് സിയാജ് (സില്ലാജ്) ആൻഡ് അദർ പോയംസ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയ്യ്താവ്.


“നോഷൻ പ്രസ്സിലെ മുഴുവൻ ടീമും എന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ഈ മാസങ്ങളിലെ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും എതിരെ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നോഷൻ പ്രസ്സിലെ മുഴുവൻ ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ”

രാഖി കപൂർ ഡെസിമസ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

തങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ? പബ്ലിഷ്@നോഷൻപ്രെസ്സ്.കോം എന്ന ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് സന്ദേശം അയക്കുക. publish@notionpress.com

 • ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വേദിയാണ് നോഷൻ പ്രസ്സ്. താങ്കളുടെ പുസ്തകം അച്ചടിയാലും ഇബുക്കായും സൃഷ്‌ടിക്കാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

 • താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും തങ്ങളെത്തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു! ഞങ്ങളുടെ വിതരണ പങ്കാളികൾ വഴി വിപണിയിലെത്താനും പ്രസിദ്ധീകരണ മേല്വിലാസക്കുറിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത പ്രസിദ്ധീകരണ ഉടമ്പടി അർത്ഥത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ല. താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും.

 • ഐ.എസ്.ബി.യെൻ., എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നമ്പർ എന്നർത്ഥം. പുസ്തകങ്ങൾ, മാസികകൾ, പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പുസ്തക വിൽപനക്കാരും വായനശാലകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന 13 അക്ക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറാണ് ഇത്. താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേപ്പർബാക്ക്, ഹാർഡ്‌ബൗണ്ട്, ഇബുക്ക് പതിപ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേക ഐ.എസ്.ബി.എൻ., നമ്പറുകൾ നൽകുന്നതാണ്.

 • രചയിതാവിന്റെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വിൽപ്പന നിരീക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. താങ്കളുടെ വരുമാനം, വിറ്റുവരവിന്റെ നിക്ഷേപം, ഓർഡർ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ തുച്ഛമായ തുക ചെലുത്തി കാണാവുന്നതാണ്.

 • ഇൻവെന്ററി പ്രിന്റഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് (POD) എന്ന രീതിയിലാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ സംഭരണം തീരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വിൽപ്പന വേഗത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുകയും ഉപഭോക്താവിന് കൃത്യസമയത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ അച്ചടി പങ്കാളികളുമായി നോഷൻ പ്രസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വായനക്കാർ നോഷൻ പ്രസ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ വിവിധ ഇ -കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

 • പുസ്തകത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന എം.ആർ.പിയും ചെലവുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ലാഭം കണക്കാക്കുന്നു.

  ലാഭം = എം.ആർ.പി - ചെലവുകൾ (വിതരണ ചെലവ് + ഉൽപാദന ചെലവ്).

  നോഷൻ പ്രസ് പബ്ലിഷിംഗ് വേദി ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ പരാതിയിലും വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാദായത്തിന്റെ 70% ലഭിക്കുന്നു. സാമ്പിൾ കണക്കുകൂട്ടൽ: ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ എം.ആർ.പി. 100 രൂപയാണെന്നും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉൽപാദനച്ചെലവ് 30 രൂപയാണെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.

  ഇപ്പോൾ, ലാഭം ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കും

  ലാഭം = എം.ആർ.പി. - (വിതരണ ചെലവ് + ഉൽപാദന ചെലവ്)

  ലാഭം = 100 രൂപ - (50 + 30) = 20 രൂപ.

  ആമസോൺ.ഇൻ, ഫ്ലിപ്കാർട്, മറ്റെല്ലാ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റുകളിലും ചില്ലറ സ്റ്റോറുകളിലും വിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകത്തിനും 20 രൂപ താങ്കളുടെ വരുമാനമായിരിക്കും.

  പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗും ഓർഡർ നിറവേറ്റൽ ചാർജുകളും കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ഓർഡറുകളിലും നോഷൻ പ്രസ്സ് 20% വിതരണ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.

  ലാഭം 100 രൂപയായി കണക്കാക്കുന്നു - (20 + 30) = 50 രൂപ താങ്കൾ നോഷൻ പ്രസ് പബ്ലിഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം (100% അറ്റാദായം) തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രചയിതാവിന്റെ വരുമാനം: നോഷൻ പ്രസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ = 50 രൂപ

  മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ = രൂപ. 20

 • പുസ്തകം തീർന്നുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വിൽപ്പനയുടെ വേഗതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇൻവെന്ററി പ്രിന്റഡ്-ഓൺ-ഡിമാൻഡ് (പി. ഓ. ഡി). താങ്കളുടെ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുകയും ഉപഭോക്താവിന് കൃത്യസമയത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ അച്ചടി പങ്കാളികളുമായി നോഷൻ പ്രസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വായനക്കാർ നോഷൻ പ്രസ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ വിവിധ ഇ -കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

 • ഇന്ത്യയിലെ അച്ചടി പുസ്തക വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം: ഇന്ത്യൻ ഇ -കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റുകൾ വഴി വിൽക്കുന്ന എല്ലാ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ മാസവും ഓർഡറുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ രചയിതാവിന്റെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ വിവരം നൽകുന്നതാണ്.

  ഓരോ മാസത്തേയും താങ്കളുടെ വരുമാനം വിൽപ്പന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാസാവസാനം മുതൽ 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനുവരി മാസത്തെ എല്ലാ വിൽപ്പനകളും മാർച്ച് 10 -നകം താങ്കൾക്ക് നൽകും.

  അന്താരാഷ്ട്ര അച്ചടി പുസ്തക വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം: താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി പകർപ്പുകൾ വിവിധ അന്തർദേശീയ ഇ -കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ വഴി വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും താങ്കളുടെ പുസ്തകം വിൽക്കുന്ന ഓരോ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റുവരവും നികുതിയും ഈടാക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ഓരോ 90 ദിവസത്തിലും താങ്കളുടെ രചയിതാവിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പുതുക്കുന്നു.

  ഓരോ മാസത്തെയും താങ്കളുടെ വരുമാനം തുടർന്നുള്ള മാസത്തിൽ താങ്കൾക്ക് നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനുവരി മാസത്തിലെ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര വിൽപ്പനകളും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ താങ്കളുടെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ പുതുക്കുകയും ജനുവരി മുതൽ ലാഭം താങ്കൾക്ക് മെയ് 10 ന് നൽകുകയും ചെയ്യും.

  ഇബുക്ക് വിൽപ്പനയിൽ താങ്കളുടെ ലാഭം:

  ഒന്നിലധികം റീട്ടെയിലർമാർ ഇ -ബുക്കുകൾ ലോകമെമ്പാടും വിൽക്കുന്നു. വിവിധ ചില്ലറ വ്യാപാരികളിൽനിന്നും ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉടനീളമുള്ള ഇ -ബുക്ക് വിൽപ്പനകൾ 90 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ താങ്കളുടെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഓരോ മാസത്തെയും താങ്കളുടെ വരുമാനം തുടർന്നുള്ള മാസത്തിൽ താങ്കൾക്ക് നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനുവരി മാസത്തിലെ എല്ലാ ഇബുക്ക് വിൽപ്പനകളും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ താങ്കളുടെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ പുതുക്കുകയും ജനുവരി മുതൽ ലാഭം താങ്കൾക്ക് മെയ് 10 ന് നൽകുകയും ചെയ്യും.