1.3 K Views

Aadim Talna Sangeet

Poetry | 243 Chapters

Author: Dr. Sudhir Rajaram Deore

1.3 K Views

These Ahirani poems are so honest, natural and touching, that I sincerely feel that they should have been published long back.   Dr. Sudhir Deore attempts to reach out to the edges of those social, cultural realities that are deeply rooted in our traditions.   Through his poetry, Dr. Sudhir Deore has certainly earned a special niche for himself in the history of the Ahirani language. His literary talent is sure to successfully....

समर्पण

डॉ. गणेश देवी यास्ले...

Contents

Front Matter

प्रस्तावना

प्रस्तावना

ऋणनिर्देश, पावती

Part 1

1. मी कविताजोडे जास...

2. झाडंबी वारा गिळीसन

3. आभाळवर उपकार...

4. वरनावर ढगस्नी

5. नागोबाले येक नळा

6. म्हसनवटीच स्वरगंनं दार...

7. आता कोनती गोळी घीऊ?

8. चिखोल आशा कशा

9. खडळत -हास मनात…

10. कसाना चटका बसतंस...

11. उलटायं तरी पान त्येच…

12. माले भाशा जमत नही...

13. दोन पावलंस्न्या हालचालमा

14. कोरं करकरीत आभाळ...

15. बरोबर नक्की...

16. कोंडकात नीट बसत नही...

17. उडीच जात व्हई!...

18. तानमा टिकाव लागत नही

19. भिजी तरी जातू...

20. इतलं वासनं पानी

21. मी धरी ठेवत नही...

22. वारा कोनलेच दखात नही!

23. जाग येवापावत...

24. मानोस कोनी पाळत नही...

25. कितली सावली लागंस…

26. रुतनाच नव्हता नदीमा...

27. तळं ई आरसानंगत...

28. आपू ऊठनू नहीत ना

29. पानीनी येळ व्हई येताच न्हिंघस...

30. बळी

31. चोथा

32. वारा सोडी देतंस म्हनीसन...

33. ढग फगत सावलीपुरता...

34. नागडा पानीनी फूस...

35. बाकीना बठ्ठा भाग...

36. आदिम तालनं संगीत...

37. जठे गळू नही तठेच...

38. ढगस्ले पायबी कुठे -हातंस...

39. आता कुठे फेकू?

40. उबदार ढग म्हनस...

41. आभाळना रंग

42. वरनावर साचत...

43. पान्हा

44. ठोस व्हईच जास...

45. त्याच मो-हे -हातंस

46. आपलं आंडं फुटी जाई!

47. कोनताबी चुत्या...

48. यानं नाव परेम

49. बोट दखडाइतलीबी...

50. सहन व्हत नही!

51. आशे म्हनालेबी

52. पानी पडी गया का...

53. इतला ठायकेच पाय रोई!...

54. दोन्हीबी घटनास्ना...

55. कोनीतरी ध्यान ठेवंस...

56. मानोसना तोंडवर सोंग...

57. मन्हाच आरसा...

58. आपू कुठे आयकतंस...

59. आपू कीस काढत...

60. कोनतीच वळ

61. देवळस्ना बजार

62. कोनताबी मानोस सापइतला...

63. हिशेब ठिऊ नही...

64. कवितानी वहीवर

65. सजा व्हवानी येळपावत...

66. पाच पिढीस्नानंतर

67. सर्कस करनी पडंस...

68. धातू युगमा जाई का!

69. मी गुहामानव...

70. आशे रंग उधळंस!...

71. कोनतीबी चाल...

72. तुन्हा मन्हा जुगुमले...

73. आस्थी

74. संस्कृती कोनती शे...

75. आपून आपला -हातं नहीत...

76. दोन याळ गयात का...

77. खाल मान घालावाचू...

78. डंख याहेल आभाळ...

79. वाटच मुकी व्हई गई...

80. पाय ठस्सासना लवन...

81. सावल्या

82. परतीक म्हनीसनच...

83. पानी इच आशे...

84. यकलंपन

85. हयातीमा कितलाबी

86. चवथा रुतू नही

87. हयाती कोनतीच पोथीमा...

88. तव्हळ कुठे बडोदाले...

89. येळवर मिळत नही!

90. वझं तोली धरत नही...

91. चिखोलफेकनागत

92. दुस्काळ कशा म्हनता ई?

Like what you read?
{{global.chaps[1].like_count}} {{global.chaps[1].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[3].like_count}} {{global.chaps[3].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[4].like_count}} {{global.chaps[4].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[5].like_count}} {{global.chaps[5].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[78].like_count}} {{global.chaps[78].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[164].like_count}} {{global.chaps[164].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[197].like_count}} {{global.chaps[197].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[204].like_count}} {{global.chaps[204].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[205].like_count}} {{global.chaps[205].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[237].like_count}} {{global.chaps[237].like_text}}
Like what you read?
{{global.chaps[243].like_count}} {{global.chaps[243].like_text}}

{{user_data.book_status}}

Poetry | 243 Chapters

Author: Dr. Sudhir Rajaram Deore

Support the author, spread word about the book to continue reading for free.

Aadim Talna Sangeet

Comments {{ insta_features.post_zero_count(insta_features.post_comment_total_count) }} / {{reader.chap_title_only}}

Be the first to comment
Reply To: {{insta_features.post_comments_reply.reply_to_username}}
A-
A+
{{global.swiggy_msg_text}}