வகைமை

Roses are red, Violets are blue, Diamonds are precious, And so are you. Orchids are white, They grow in a pair, Rare cats are black, And so is your hair. Sunflower  மேலும் வாசிக்க...
207 1 பிடித்தமானவை
To My Brother
Go search for happiness, in the smallest boxes of life. Don't think they are too far away, might be just beneath your eyes. It's you who counts and your words that l  மேலும் வாசிக்க...
204 2 பிடித்தமானவை
Happiness
By Shweta C in Poetry
My love for you ... will never fade , as all my veins , are of love made , where deep in my heart , your memories rolled , and when I missed you , your thoughts hold  மேலும் வாசிக்க...
138 1 பிடித்தமானவை
Love smoke
If I tell you that I love you I do not mean that I love you to keep you; Though the heart, fond of attachment Does want to do so for a lifetime. If I tell you that  மேலும் வாசிக்க...
265 2 பிடித்தமானவை
If I Tell You That I Love You
By Somte Ralte in Poetry
I had to say so many things love, I had to tell you how I felt, But I never found the courage to do that. And now when it's all left unsaid, Ghosts of my thoughts h  மேலும் வாசிக்க...
304 0 பிடித்தமானவை
Wish I had told you
Meeta was beaming with joy.Her happiness knew no bounds.And why not? She worked day and night for her dream project. A big business house showed a kneen interest in   மேலும் வாசிக்க...
310 0 பிடித்தமானவை
Red lipstick
I met someone who speaks of love like it’s the best feeling in the world  But is it?  Love does leave a memory that no one can steal, but Love also leaves a pai  மேலும் வாசிக்க...
192 1 பிடித்தமானவை
Perfectly Imperfect Love
By Simran Jain in Poetry
                                                                      “The accident ended my child  மேலும் வாசிக்க...
187 0 பிடித்தமானவை
THE TUB OF AGEING
                     If you be careful now and cautious, no time can ever go waste. If time is wasted in mere talking useless things, in idling   மேலும் வாசிக்க...
206 0 பிடித்தமானவை
UTILIZE EVERY MOMENT AT ITS BEST WORK
                                                         Not all tasks are executed through action, a few o  மேலும் வாசிக்க...
139 0 பிடித்தமானவை
MEDITATION
                                                                                    மேலும் வாசிக்க...
279 0 பிடித்தமானவை
SELF ENQUIRY
                                                       In his immortal sermon on the Mount, Jesus Christ exho  மேலும் வாசிக்க...
192 0 பிடித்தமானவை
FORGIVENESS= A STRENGTH TO LOVE
                                                                         As we grow spirit  மேலும் வாசிக்க...
206 0 பிடித்தமானவை
FORGIVENESS-THE BEST ATTITUDE OF LIFE
On My Deathbed   Being six years old is hard and your parents forgetting you is harder. As much as my little brain can remember, they never really wanted me. I sp  மேலும் வாசிக்க...
408 7 பிடித்தமானவை
On My Deathbed
By Bedasruti Saha in Stories
You and Me  Holding Each Other  Slow Dancing By The Candle Light Tuning Our Souls  In Darkest Peaceful Night   Hearing the Chorus Of Our Feelings  Just You and  மேலும் வாசிக்க...
259 1 பிடித்தமானவை
Slow Dancing
By Amrita Singh in Poetry