தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
குயிலிக்கு நான்கு கால்கள்
#690 4.3(4)
த்ரில்லர்
குட்டிச்சாத்தான்
#698 5(3)
த்ரில்லர்
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்
அந்தகாரம்
#208 4.7(46)
த்ரில்லர்
ஒரு நாள் இரவு
#732 4(3)
த்ரில்லர்
உயிர்த் தோழி
#507 4.6(10)
த்ரில்லர்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
பேரலல்
#111 4.9(81)
த்ரில்லர்
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்
 <3