ஓரங்க நாடகம்
#58 5(151)
கற்பனை
வயதுக்கு மரியாதை.
#797 5(2)
கற்பனை
ரோம கரங்கள்
#321 5(23)
கற்பனை
சமாதானம்
#632 5(5)
கற்பனை
மாடிக்கு வந்த பா(ம்)பு
#711 5(3)
கற்பனை
நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா
#106 4.9(85)
கற்பனை
உயிர்த் தோழன்……
#601 5(6)
கற்பனை
மாண்புமிகு மனங்கள்
#789 5(2)
கற்பனை
BURGER
#356 5(19)
கற்பனை
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
மரண வேதனை
#499 4.9(10)
கற்பனை
என் மனம் என்னவென்று
#363 4.9(18)
கற்பனை
அதிர்ஷ்டம்
#790 5(2)
கற்பனை
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை