என்றெமதின்னல்கள் தீர்ந்து பொய்யாகும்
#469 5(11)
பெண்மையக் கதைகள்
சிக்கனம்
#916 4(1)
பெண்மையக் கதைகள்
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
பொய்மையும் வாய்மை இடத்து
#701 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பார்வை
#784 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
கருணையின் மறுபக்கம்
#874 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்