குயிலிக்கு நான்கு கால்கள்
#690 4.3(4)
த்ரில்லர்
வல்லமை தாராயோ
#692 4(4)
த்ரில்லர்
குட்டிச்சாத்தான்
#698 5(3)
த்ரில்லர்
இரவின் மோகினி யாழினியின் துள்ளல்!
#725 5(3)
த்ரில்லர்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்
ஒரு நாள் இரவு
#732 4(3)
த்ரில்லர்
தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
மர்ம பைகள்...?
#821 4(2)
த்ரில்லர்
வாரிசு..!!
#924 0(0)
த்ரில்லர்
 <3