முதன் முதல் பறந்த பறவை
#250 5(34)
உண்மைக் கதைகள்
அடி பூங்குயிலே !
#693 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
மனிதனின் வினோத எண்ணங்கள்
#723 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
பேச்சிக்கனி
#317 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
கூத்து..
#919 3(1)
உண்மைக் கதைகள்
வேண்டா பிள்ளை
#811 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
பண்ணையாரின் மனிதாபிமானம்
#823 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
கடைசி கடிதம்
#509 4.5(10)
உண்மைக் கதைகள்
அன்பு தாத்தாவுக்கு
#346 5(20)
உண்மைக் கதைகள்
சாக்காடு
#908 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
மாணிக்கம்
#232 4.9(39)
உண்மைக் கதைகள்
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்