சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
மகாலிங்கமும் மண் வளமும்
#833 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
மீச்சிறு கல்
#816 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
கரும்பலகை கணக்குகள்
#676 5(4)
உண்மைக் கதைகள்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
அப்பா
#758 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
குப்பைத் தொட்டி சாமி
#747 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
நகராதே நரகம் மிக அருகில்
#608 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
பார்எவர்
#814 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
சாக்காடு
#908 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
பண்ணையாரின் மனிதாபிமானம்
#823 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
அடி பூங்குயிலே !
#693 5(3)
உண்மைக் கதைகள்