.உற்றத் தோழி
#677 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#819 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
ரகசிய ஆண்மை
#826 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
கிடைத்தும் தொலைந்தவள்!
#588 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
கல்லறை ஜன்னல்
#829 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
எங்கே(யும்)? இல்லை!
#448 4.7(13)
பதின்பருவக் கதைகள்
 <2