வாழ்தல் இனிது
#103 4.8(93)
பெண்மையக் கதைகள்
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்
அணிக்கறி
#217 4.9(43)
உண்மைக் கதைகள்
செகப்பி!!!
#189 4.8(51)
பெண்மையக் கதைகள்
தனிக்குடித்தனம்
#148 4.9(64)
காதல்
நம்பிக்கை
#246 5(35)
உண்மைக் கதைகள்
மூதன்னையரின் கதைகள்
#242 4.9(37)
உண்மைக் கதைகள்
நிலாவில் ஒரு தமிழன்
#188 5(50)
அறிவியல் புனைவு
தாய்மை
#116 4.8(79)
உண்மைக் கதைகள்
வியாக்கிரம்
#268 4.7(31)
கற்பனை
நானும் என் பேனாவும் - கடைசி நாள்
#211 4.9(44)
கற்பனை
போதிமரத்தில் மரணப்புயல்
#193 4.8(49)
அரசியல்
இறந்த காலத்தில் நிகழ்
#331 5(22)
சரித்திரக் கதைகள்
திசை தேடும் பறவைகள்
#182 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்