ஏன் நான்?
#917 4(1)
அறிவியல் புனைவு
டைம் ட்ராவல்...
#664 5(4)
அறிவியல் புனைவு
ஒரு பூமர் சொன்ன கதை
#691 4(4)
அறிவியல் புனைவு
யாருடா நீங்கல்லாம்?
#243 5(36)
அறிவியல் புனைவு
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
எங்கே? எப்படி?
#266 4.6(32)
அறிவியல் புனைவு
மறைந்த உணவு மறைக்கப்பட்டவை
#641 5(5)
அறிவியல் புனைவு
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
என் பெயர் பூர்ணசந்திரன்
#607 5(6)
அறிவியல் புனைவு
 <2