மீச்சிறு கல்
#816 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
பண்ணையாரின் மனிதாபிமானம்
#823 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
கண்ணப்பனின் கண்கள்
#825 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
கடாரன்
#827 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
தரிசனம்
#831 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
மகாலிங்கமும் மண் வளமும்
#833 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மதுபானக் கடை
#841 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
சுமதியின் காதல்.
#842 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
கல்வியின் தகுதி
#871 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
நவீன சகுனி
#875 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தை
#876 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்