வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
.உற்றத் தோழி
#677 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#819 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
ரகசிய ஆண்மை
#826 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
கல்லறை ஜன்னல்
#829 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
முத்தாண்டி
#881 5(1)
பதின்பருவக் கதைகள்
 <2