யாரது கொஞ்சம் நில்லு.
#901 5(1)
திகில்
கோவை சிலாங் குட்டி ஸ்டோரி.
#902 5(1)
கற்பனை
பிருந்தா தேவி.
#903 5(1)
காதல்
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
சுவாசம்
#905 5(1)
கற்பனை
இராஜாளி
#907 5(1)
அறிவியல் புனைவு
சாக்காடு
#908 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
பட்டாம் பூச்சி
#910 5(1)
கற்பனை
காதல் தேவதை.
#911 5(1)
காதல்
இதயம்
#912 4(1)
கற்பனை
புதுவாழ்வு சதிராடுது
#913 4(1)
காதல்
அப்பாவுக்கு ஊசி
#914 4(1)
சிறார் இலக்கியம்
செந்தமிழ்
#915 4(1)
காதல்