யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தையின் ஆசை மகனின் ஏக்கம்....
#703 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
அவநம்பிக்கை
#654 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
சிவனம்மா
#706 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
வீரா
#451 5(12)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தை
#794 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
மனிதனின் வினோத எண்ணங்கள்
#723 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
விதவை பெண்ணின் வீடு
#587 4.9(7)
உண்மைக் கதைகள்
கந்தனின் மிட்டாய்கள்
#634 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
குப்பைத் தொட்டி சாமி
#747 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மீச்சிறு கல்
#816 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்
#653 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்