நேர்மையின் பரிசு
#714 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
எல்லாம் அவன் செயல்
#771 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
குருவாயூர் கேசவன்
#642 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
அரசு வேலை...
#729 4.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
50 ரூபாயும், 3900 ரூபாயும்
#658 4.2(5)
உண்மைக் கதைகள்
நவீன சகுனி
#875 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
கவனிக்கப்படாதவன்
#686 4.5(4)
உண்மைக் கதைகள்
அடி பூங்குயிலே !
#693 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
முதலிரவு சுவடு
#682 4.8(4)
உண்மைக் கதைகள்
கரும்பலகை கணக்குகள்
#676 5(4)
உண்மைக் கதைகள்
கதை எழுதிய திருடன்
#335 5(21)
உண்மைக் கதைகள்
மூன்றாம் பால்
#734 4(3)
உண்மைக் கதைகள்
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்