முனியப்பத்தா
#84 4.8(106)
பெண்மையக் கதைகள்
மனை(ஆ)வி
#90 4.9(101)
பெண்மையக் கதைகள்
தந்தையுமானவள்
#92 4.9(95)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்தல் இனிது
#103 4.8(93)
பெண்மையக் கதைகள்
மனதின் வேகம்!
#109 4.8(85)
பெண்மையக் கதைகள்
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனதிகாரம்
#126 4.9(75)
பெண்மையக் கதைகள்
என் ஃப்ரண்டப் போல யாரு மச்சான்...
#132 4.9(70)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவெல்லாம் நீயே
#133 4.8(72)
பெண்மையக் கதைகள்
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் சாதி(தீ)..
#139 4.9(67)
பெண்மையக் கதைகள்
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்