பெண் என பூமியில் பிறந்து விட்டால்
#218 4.8(43)
பெண்மையக் கதைகள்
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
கனா கண்டேன்
#234 5(38)
பெண்மையக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
பெண்ணியம் பேசாதே
#241 5(37)
பெண்மையக் கதைகள்
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
நிழலைத் தொலைத்தவள்....!
#261 4.9(32)
பெண்மையக் கதைகள்
மேரியின் முத்தம்
#264 4.8(32)
பெண்மையக் கதைகள்
புது வெளிச்சம்
#272 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
மெய்யே துணை
#278 4.8(29)
பெண்மையக் கதைகள்