എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും

"when you blink do you create a snapshot for the times we had together?"  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
36 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
blink
"तेरा ग़ुलाब"                     तेरी शख्शियत,                     मेरा म  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
35 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
"तेरा ग़ुलाब"
By Lovelesh Bhagat in Poetry
Not for today, Commitment for my lifetime, Come on my love let me do this crime. Every single day will be a day of valentine,  Because it will begin and end with lo  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
32 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
Eternally Mine