கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
காதல் வரம்
#847 5(1)
காதல்
ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் ரயில் இருக்கிறது
#848 5(1)
சாகசம்
கொஞ்சம் பாசம்.
#850 5(1)
காதல்
அவள் ஒரு பைத்தியம்.
#852 5(1)
காதல்
புதுவாழ்வு சதிராடுது
#913 4(1)
காதல்
நிர்மலா
#863 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
லிஷார்தா.
#762 5(2)
காதல்
நம்பிக்கையை உடைக்கும் தண்டனை
#532 4.6(9)
உண்மைக் கதைகள்
ஜடம்
#867 5(1)
திகில்
கிளையரா.
#765 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கோடாரி
#492 5(10)
திகில்
அமெரிக்க நிலா! அதிர்ஷ்டக்கார நிலா!
#929 0(0)
உண்மைக் கதைகள்
அப்பாவுக்கு ஊசி
#914 4(1)
சிறார் இலக்கியம்