லிஷார்தா.
#762 5(2)
காதல்
நம்பிக்கையை உடைக்கும் தண்டனை
#532 4.6(9)
உண்மைக் கதைகள்
கிளையரா.
#765 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கோடாரி
#492 5(10)
திகில்
அமெரிக்க நிலா! அதிர்ஷ்டக்கார நிலா!
#929 0(0)
உண்மைக் கதைகள்
அப்பாவுக்கு ஊசி
#914 4(1)
சிறார் இலக்கியம்
லிஷார்தா.2
#877 5(1)
காதல்
அன்பால் இணைந்தோம்
#930 0(0)
பெண்மையக் கதைகள்
ரகசிய ஆண்மை
#826 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
கடாரன்
#827 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
செந்தமிழ்
#915 4(1)
காதல்
துணை பிரியாது...
#787 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
Untitled
#931 0(0)
பயண இலக்கியம்
கல்லறை ஜன்னல்
#829 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்