என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
கருப்பு வெள்ளை
#275 4.9(29)
நகைச்சுவை
பூங்குழலி காத்திருப்பாள்
#276 4.9(29)
உண்மைக் கதைகள்
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
மெய்யே துணை
#278 4.8(29)
பெண்மையக் கதைகள்
விமோச்சனம்
#279 5(28)
பயண இலக்கியம்
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை
தந்தை மகற்காற்றும்....
#282 4.7(29)
சாகசம்
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்
பட்டாம்பூச்சி
#285 5(27)
பதின்பருவக் கதைகள்
சின்ன சின்ன ஆசை
#286 5(27)
கற்பனை
அப்பாவுக்காகவும் கொஞ்சம் கண்ணீர்!
#288 5(27)
உண்மைக் கதைகள்