முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
அரூபம்
#306 5(25)
கற்பனை
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
பீச்சுமை
#308 4.4(27)
உண்மைக் கதைகள்
அறியாமை
#309 5(24)
பயண இலக்கியம்
முதல் முத்தம்
#310 5(24)
பெண்மையக் கதைகள்
வாரிசு..!!
#311 4.8(25)
த்ரில்லர்
காதல் சொன்ன கணமே
#312 5(24)
காதல்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
பேச்சிக்கனி
#317 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
குருத்ரோஹம்
#318 5(23)
உண்மைக் கதைகள்