ராஜகுமாரனின் நீதி
#776 5(2)
கற்பனை
துயரங்களுக்குள் சிறு தூறல்
#777 5(2)
கற்பனை
கிரகணப் பாம்பு
#778 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
காலவரையறையற்ற காத்திருப்பு
#779 5(2)
பயண இலக்கியம்
மாற்றத்தை தரும்
#780 5(2)
கற்பனை
சிவகாமியின் கடிதம்.
#781 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மீளாய்வு
#783 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
பார்வை
#784 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பாய்ச்சல்
#785 5(2)
கற்பனை
poor children
#786 5(2)
Not applicable to thamizh
துணை பிரியாது...
#787 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
சிநேகமுடன்
#788 5(2)
கற்பனை
மாண்புமிகு மனங்கள்
#789 5(2)
கற்பனை
அதிர்ஷ்டம்
#790 5(2)
கற்பனை