சட்டையின் சேட்டை
#760 5(2)
காதல்
கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி
#761 5(2)
நகைச்சுவை
லிஷார்தா.
#762 5(2)
காதல்
அன்பென்ற மழையிலே
#763 5(2)
காதல்
அதிசயப் பிறவி.
#764 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
கிளையரா.
#765 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
தாலிக்கொடி
#766 5(2)
பயண இலக்கியம்
மீட் பண்ணலாமா?
#768 5(2)
காதல்
வந்த கீதா அந்த கீதா இல்ல
#769 5(2)
கற்பனை
பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
எல்லாம் அவன் செயல்
#771 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கைதடிகள்
#773 5(2)
கற்பனை
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
The Fisherman and the Businessman (My Favourite Motivational Story)
#775 5(2)
கற்பனை