வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்வென்பது கையில்
#172 5(56)
பெண்மையக் கதைகள்
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
என் ஃப்ரண்டப் போல யாரு மச்சான்...
#132 4.9(70)
பெண்மையக் கதைகள்
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனி(ளி)ன் கதை
#353 4.6(21)
பெண்மையக் கதைகள்