கல்யாணப் பரிசு
#69 4.9(123)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆண்டாளு இப்ப நம்மாளு
#59 4.9(149)
பெண்மையக் கதைகள்
பார்வை
#156 5(61)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனதிகாரம்
#126 4.9(75)
பெண்மையக் கதைகள்
கண்ணீர் துளிகள்
#163 5(58)
பெண்மையக் கதைகள்
கடன்
#150 4.9(64)
பெண்மையக் கதைகள்
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்
மங்கையராய் பிறப்பதற்கே!
#74 4.8(119)
பெண்மையக் கதைகள்
மனை(ஆ)வி
#90 4.9(101)
பெண்மையக் கதைகள்
மனதின் வேகம்!
#109 4.8(85)
பெண்மையக் கதைகள்
கனா கண்டேன்
#234 5(38)
பெண்மையக் கதைகள்
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவெல்லாம் நீயே
#133 4.8(72)
பெண்மையக் கதைகள்