கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
கடாரன்
#827 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
அவனி(ளி)ன் கதை
#353 4.6(21)
பெண்மையக் கதைகள்
சிறகு
#739 3.7(3)
பெண்மையக் கதைகள்
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்
நிதர்சனம்
#302 4.8(26)
கற்பனை
நீ நிலா! நான் சிபி!
#923 0(0)
காதல்
நீ நிலா! நான் சிபி!
#925 0(0)
காதல்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
சுருளி.
#705 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
Untitled
#185 4.9(51)
காதல்
குருத்ரோஹம்
#318 5(23)
உண்மைக் கதைகள்