ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
மற்றொரு இரவு
#430 4.9(14)
த்ரில்லர்
வெண்ணிலா
#21 4.8(485)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல்... கானல் நீர்!
#228 4.7(42)
கற்பனை
கமலாச்சி
#468 5(11)
கற்பனை
அன்ன தாதா
#191 4.7(51)
கற்பனை
கரகாட்டம்
#296 4.7(27)
பெண்மையக் கதைகள்
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
குயிலிக்கு நான்கு கால்கள்
#690 4.3(4)
த்ரில்லர்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்