இறைவன் போட்ட முடுச்சு.
#895 5(1)
காதல்
கூத்து..
#919 3(1)
உண்மைக் கதைகள்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
தண்டம் @ தண்டபாணி
#898 5(1)
கற்பனை
பாப்ஜி
#899 5(1)
கற்பனை
கோவை சிலாங் குட்டி ஸ்டோரி.
#902 5(1)
கற்பனை
பிருந்தா தேவி.
#903 5(1)
காதல்
பிரிதல்
#803 3.3(3)
சாகசம்
பலிகடா...
#804 5(2)
கற்பனை
ஏன் நான்?
#917 4(1)
அறிவியல் புனைவு
சுவாசம்
#905 5(1)
கற்பனை
இராஜாளி
#907 5(1)
அறிவியல் புனைவு
கோவை சிலாங் குட்டி ஸ்டோரி.
#922 1(1)
கற்பனை
அம்மா என்றுமே அதிசயம் தான்
#421 4.8(15)
பெண்மையக் கதைகள்