இரவின் மோகினி யாழினியின் துள்ளல்!
#725 5(3)
த்ரில்லர்
'You are the Only one here'
#740 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மதுபானக் கடை
#841 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
நெஞ்சே எழு !
#745 5(2)
சிறார் இலக்கியம்
நீ நிலா! நான் சிபி!
#923 0(0)
காதல்
சுமதியின் காதல்.
#842 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
இதயம்
#912 4(1)
கற்பனை
வாரிசு..!!
#924 0(0)
த்ரில்லர்
நீ நிலா! நான் சிபி!
#925 0(0)
காதல்
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
காதல் வரம்
#847 5(1)
காதல்
ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் ரயில் இருக்கிறது
#848 5(1)
சாகசம்
கொஞ்சம் பாசம்.
#850 5(1)
காதல்
அவள் ஒரு பைத்தியம்.
#852 5(1)
காதல்