கெளரவம்.
#900 5(1)
காதல்
சிக்னல்
#549 5(8)
த்ரில்லர்
கூன் விழுந்த காதல்
#648 4.8(5)
காதல்
மிட் நைட் பொங்கல்
#652 4.6(5)
த்ரில்லர்
யாரது கொஞ்சம் நில்லு.
#901 5(1)
திகில்
அவனும் அவளும் இன்னொருவளும்
#837 3.5(2)
காதல்
உடைந்த கண்ணாடியில் பிம்பங்கள்
#730 4.7(3)
கற்பனை
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
சாக்காடு
#908 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
பார்எவர்
#814 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கனவா விதியா
#805 5(2)
கற்பனை
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
குற்றமும் தண்டனையும்
#655 4.4(5)
த்ரில்லர்
நகராதே நரகம் மிக அருகில்
#608 5(6)
உண்மைக் கதைகள்