உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை
என் ஃப்ரண்டப் போல யாரு மச்சான்...
#132 4.9(70)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவெல்லாம் நீயே
#133 4.8(72)
பெண்மையக் கதைகள்
மீண்டு(ம்)
#134 4.9(69)
கற்பனை
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
SPRING VILLA
#138 5(66)
கற்பனை
காதல் சாதி(தீ)..
#139 4.9(67)
பெண்மையக் கதைகள்
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
எவனோ ஒருவன் எழுதுகிறான்
#141 4.9(66)
கற்பனை
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்
கம்பி மேல் நடக்கும் காதல்
#143 4.9(66)
காதல்
ஃபைட்டர்
#144 4.9(65)
உண்மைக் கதைகள்