பசியின் முடிவு
#667 5(4)
பெண்மையக் கதைகள்
பொய்மையும் வாய்மை இடத்து
#701 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
கொலை வழக்கு.
#717 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
என்ன பிழை செய்தேன்
#720 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
சிறகு
#739 3.7(3)
பெண்மையக் கதைகள்
'You are the Only one here'
#740 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மண(ன)ம்
#746 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பெண் என்றும் விசித்திரம்
#753 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
அதிசயப் பிறவி.
#764 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மணவாளர்
#767 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
கிரகணப் பாம்பு
#778 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
சிவகாமியின் கடிதம்.
#781 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பார்வை
#784 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்