துணை பிரியாது...
#787 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
ரியாவின் உண்மை கதை
#795 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பை விட  சுத்தமானது எது
#800 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மானம் இங்கே விற்கப்படும்
#801 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
அவள் விதி?!
#806 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
சு(த)ந்திரக்காற்று
#807 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
தாவணிக் கனவுகள்.
#813 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
குழந்தை மனசு
#828 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
"மாமியார் இல்லாத வீடு"
#832 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் தேவதை
#844 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
தங்க கூண்டு
#853 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
அதிர்ச்சி.
#859 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
நிர்மலா
#863 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
பிரபாவாதி..
#868 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்