சகுனம்
#292 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
இளவேனில்
#577 5(7)
காதல்
கனா கண்டேன்
#234 5(38)
பெண்மையக் கதைகள்
நாணல்
#194 4.9(48)
கற்பனை
சைக்கிள்
#402 4.8(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
துணிவு
#516 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
பேச்சிக்கனி
#317 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
எங்கே? எப்படி?
#266 4.6(32)
அறிவியல் புனைவு
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்
BUTTERFLY EFFECT
#342 4.9(21)
கற்பனை
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
விவசாயி
#295 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்
தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்