பாட்டி வைத்தியம் - அம்பாள் முத்துமணி
#149 4.9(64)
கற்பனை
என் குடும்ப கதை
#362 5(18)
உண்மைக் கதைகள்
காதல்... கானல் நீர்!
#228 4.7(42)
கற்பனை
காலாந்தகன்
#375 4.9(17)
சிறார் இலக்கியம்
தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
முதல் நீ முடிவு நான்
#563 4.5(8)
காதல்
அழகிற்கு நிறமேதடி
#300 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
டியூஷன் பாடம்
#404 4.7(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
இரவின் நிழலில் கௌரவப் படைப்பற்று
#349 4.7(21)
காதல்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்
கடைசி நாள் BYE BYE
#298 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்
வெம்பல்
#712 5(3)
கற்பனை
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்