ஓர்மம்
#376 4.9(17)
அறிவியல் புனைவு
புதியவர்
#585 4.9(7)
பயண இலக்கியம்
முதலிரவு சுவடு
#682 4.8(4)
உண்மைக் கதைகள்
இனிய இம்சையே
#424 5(14)
காதல்
காதல் என்பது எதுவரை
#174 4.8(58)
காதல்
டெப்டி மேனேஜர்
#83 4.8(107)
கற்பனை
காலாந்தகன்
#375 4.9(17)
சிறார் இலக்கியம்
நிழல்
#410 5(15)
அமானுஷ்யம்
தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
டியூஷன் பாடம்
#404 4.7(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
உணர்வுகள் -vs- உணர்ச்சிகள்
#593 5(6)
கற்பனை
வண்ணாத்திக்குருவி
#267 4.9(30)
சிறார் இலக்கியம்