முதல் நீ முடிவு நான்
#563 4.5(8)
காதல்
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு
புது வெளிச்சம்
#272 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
நம்பினால் நம்புங்கள்
#146 4.8(66)
அமானுஷ்யம்
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
தூரத்தில் வீசியெறிந்த பிரம்பு
#799 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தையுமானவள்
#92 4.9(95)
பெண்மையக் கதைகள்
திருவிழா
#454 5(12)
சாகசம்
தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
குரங்கு வெடி
#413 4.6(16)
கற்பனை