புன்னகை
#220 5(41)
காதல்
நட்பு...
#98 5(91)
உண்மைக் கதைகள்
என் மோனலிசா
#320 5(23)
காதல்
சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
பெண்ணியம் பேசாதே
#241 5(37)
பெண்மையக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
புரியாது
#245 4.9(36)
கற்பனை
நம்பிக்கை
#246 5(35)
உண்மைக் கதைகள்
சங்கிலியா.. அட்டியலா..
#212 5(43)
காதல்
அநேக ஆசிர்வாதங்களுடன்
#254 4.9(34)
கற்பனை
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
மர்ம கடிதம்
#76 4.9(113)
த்ரில்லர்
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை