காகிதப் பூக்கள்
#199 4.7(49)
உண்மைக் கதைகள்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
பேரன்பு நூலகம்
#89 4.9(100)
காதல்
கடைசியில் நீயுமா?
#151 5(63)
பதின்பருவக் கதைகள்
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
ஊஞ்சல்
#192 5(48)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்க்கை
#247 4.9(36)
உண்மைக் கதைகள்
இந்த பந்தம் போதும்!
#229 4.8(41)
உண்மைக் கதைகள்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
கூரை வீடு:
#419 4.8(15)
உண்மைக் கதைகள்
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
புன்னகை
#220 5(41)
காதல்