அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
மே மாதக் கனவுகள்
#72 4.8(120)
சிறார் இலக்கியம்
தோணி
#30 5(297)
கற்பனை
இரவின் மோகினி
#623 5(5)
த்ரில்லர்
கடமை கண்ணியம் தட்டுப்பாடு
#394 4.9(16)
அரசியல்
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை
பெண் என பூமியில் பிறந்து விட்டால்
#218 4.8(43)
பெண்மையக் கதைகள்
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
பெத்த மனம் பித்து
#248 4.9(35)
கற்பனை
அரள்
#358 4.6(20)
த்ரில்லர்
வானமே எல்லை
#253 4.8(35)
சிறார் இலக்கியம்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை
காதலே காத்திரு
#198 4.8(48)
காதல்