முல்லைக் கொடியும் கொடி வீரனும்
#613 4.7(6)
அமானுஷ்யம்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
நம்பிக்கை
#246 5(35)
உண்மைக் கதைகள்
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்
விரல்கள்
#526 4.8(9)
சிறார் இலக்கியம்
அழ அறியாத நிலா
#269 4.9(30)
கற்பனை
நாகக்கன்னி
#325 4.5(25)
கற்பனை
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்
கிக்கீ
#611 4.8(6)
பெண்மையக் கதைகள்
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
இளவேனில்
#577 5(7)
காதல்