நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனும் அவளும் இன்னொருவளும்
#837 3.5(2)
காதல்
திசை தேடும் பறவைகள்
#182 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
சுவாசம்
#905 5(1)
கற்பனை
பரிகாரம்
#449 4.7(13)
கற்பனை
நாணயம் தந்த ஞானம்
#390 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்
கொடி காத்த ராமன்..
#721 5(3)
நகைச்சுவை
ஆனந்த நினைவுகள்
#64 4.8(144)
காதல்
செந்தமிழ்
#915 4(1)
காதல்
விதவை பெண்ணின் வீடு
#587 4.9(7)
உண்மைக் கதைகள்
நண்பனது அப்பா
#12 5(758)
கற்பனை