கிராமத்தை நோசிப்போம்
#716 5(3)
கற்பனை
வீழ்தல்
#928 0(0)
கற்பனை
நம்பினால் நம்புங்கள்
#146 4.8(66)
அமானுஷ்யம்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்
டைம் ட்ராவல்...
#664 5(4)
அறிவியல் புனைவு
டியூஷன் பாடம்
#404 4.7(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
நிமலனின் ஶ்ரீவள்ளி
#557 4.8(8)
கற்பனை
அவனதிகாரம்
#126 4.9(75)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு ஊர் பிறந்த கதை
#446 4.8(13)
உண்மைக் கதைகள்
பார்எவர்
#814 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்
அப்பத்தாவும் பேத்தியும்
#403 4.8(16)
பெண்மையக் கதைகள்
கங்கா
#26 5(346)
உண்மைக் கதைகள்
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்