குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
ஊசல்
#431 4.8(14)
மர்மம்
தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
தனிக்குடித்தனம்
#148 4.9(64)
காதல்
பொன்னாத்தாவின் புல்லட்டு
#204 5(45)
கற்பனை
அனாதை
#589 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
செவலை
#638 5(5)
சரித்திரக் கதைகள்
நகராதே நரகம் மிக அருகில்
#608 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
சொந்தவீடு
#518 5(9)
உண்மைக் கதைகள்
செகப்பி!!!
#189 4.8(51)
பெண்மையக் கதைகள்
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
இணைய காதலும்! இணையாத காதலும்!
#369 4.5(19)
காதல்
பெரிய கருப்பு
#70 5(118)
அமானுஷ்யம்
என் பெயர் யூ - ஷம்ஸ்
#894 5(1)
கற்பனை