தனி அறை
#11 5(777)
பயண இலக்கியம்
ஊசல்
#846 5(1)
மர்மம்
ஆகப் பெரும் தண்டனை
#626 5(5)
கற்பனை
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
வெற்றிக் கோப்பை
#539 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா எனும் குழந்தை
#374 4.7(18)
நகைச்சுவை
ஹிட்லர் ஓர் கடவுள்
#237 4.9(38)
கற்பனை
சும்மா தானே இருக்கே
#564 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
ஊசல்
#431 4.8(14)
மர்மம்
தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
தனிக்குடித்தனம்
#148 4.9(64)
காதல்
பொன்னாத்தாவின் புல்லட்டு
#204 5(45)
கற்பனை
அனாதை
#589 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்