மிருணா ரவி
#475 4.4(12)
பெண்மையக் கதைகள்
மங்கையராய் பிறப்பதற்கே!
#74 4.8(119)
பெண்மையக் கதைகள்
பொய்மையும் வாய்மை இடத்து
#701 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
கொஞ்சம் கரிசனம் காட்டுங்க சாமி
#99 4.9(93)
உண்மைக் கதைகள்
ஊமைச்சாமி
#271 4.7(31)
கற்பனை
புதிய பாதை
#484 5(10)
கற்பனை
யார் கடவுள்
#583 4.9(7)
கற்பனை
ஒரு காதலனின் கதை
#595 5(6)
காதல்
பபுள்கம்
#270 4.8(30)
உண்மைக் கதைகள்
மண(ன)ம்
#746 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
குப்பைத் தொட்டி சாமி
#747 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மேரியின் முத்தம்
#264 4.8(32)
பெண்மையக் கதைகள்
இறுதியாத்திரை
#319 5(23)
உண்மைக் கதைகள்
நீலநிறம்
#210 4.9(44)
உண்மைக் கதைகள்